Kehtib kuni: 30.11.2016
 
Töö kirjeldus
Kelneritöö kutsealal on koostatud 3. taseme abikelneri, 4. taseme kelneri ja 5. taseme vanemkelneri kutsestandardid.
 
Kelner on klienditeenindaja, kes töötab toitlustusteenust pakkuvas ettevõttes nagu (restoran, kohvik, pubi, ööklubi, klubi jm). Oma töös lähtub ta klientide vajadustest ja soovidest ning tegutseb ja käitub vastavalt eetilistele, esteetilistele ja muudele sotsiaalselt heaks kiidetud normidele.
 
3. taseme abikelner abistab kelnerit teenindusprotsessi ettevalmistamisel, seades valmis serveerimiseks vajalikud vahendid. Abistab kelnerit teenindusprotsessi jooksul toitude ja jookide serveerimisel ning puhastus- ja koristustöödel. Abikelner suhtleb klientidega sõbralikult ja lähtuvalt heast tavast. Vajalik on tahe ja oskus töötada meeskonnas ja juhendamise all.
 
A.2 Tööosad
A.2.1 Töö planeerimine ja korraldamine
A.2.2 Teenindussituatsiooni alustamine
A.2.3 Tellimuste vastuvõtmine ja edastamine
A.2.4 Toitude ja jookide serveerimine
A.2.5 Teenindussituatsiooni lõpetamine
A.2.6 Catering ja peolaudade teenindus
A.2.7 Koristus- ja puhastustööd
 
A.3 Töö keskkond ja eripära
Abikelner töötab toitlustusteenust pakkuvas ettevõttes. Abikelneri kutse eeldab valmisolekut töötada vahetustega,
puhkepäevadel, riiklikel pühadel, õhtusel ja öisel ajal. Töö võib olla periooditi pingeline ning eeldab head füüsilist
vastupidavust, suhtlemisvalmidust ja oskust suhelda erinevate inimestega.
 
A.4 Töövahendid
Söögisaali sisustus, lauapesu (tekstiilid), serveerimisvahendid, serviisid, klaasid ja söögiriistad, kohvivalmistamise
seadmed, väljastusseadmed, baaritöö vahendid ja seadmed, külmutusseadmed, jäämasinad, nõudepesumasinad,
koristamisvahendid jm väikevahendid.
 
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Klientide teenindamine eeldab teenindus- ja suhtlemisvalmidust, kontsentratsioonivõimet, rahulikku meelt,
pingetaluvust ja füüsilist vastupidavust, väljendusoskust, selget diktsiooni ja tolerantsust.
 
A.6 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Tervisetõend.
 
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Abikelneri enamlevinud ametinimetused on kelneri õpilane, ettekandja, teenindaja, toitlustusteenindaja,
klienditeenindaja jms
 
A.8 Kutsealane ettevalmistus
Abikelneri kutse taotlemisel eeldatakse põhiharidust. Abikelneriks saab õppida töökohal.
 
B-osa
KOMPETENTSUSNÕUDED
B.1 Kutse struktuur
Selle kutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1 – B.2.7 ja B.2.8 (läbivad kompetentsid) tõendamine.
B.2 Kompetentsid
KOHUSTUSLIKUD KOMPETENTSID
B.2.1 Töö planeerimine ja korraldamine EKR tase 3
Tegevusnäitajad:
1) tutvub töögraafikuga ja planeerib tööaja;
2) valmistab ette oma töökoha, varustab selle vajalike töövahenditega ja hoiab oma töökoha korras vastavalt
etteantud juhistele;
3) küsib infot päevapakkumiste ja muutuste kohta menüüs;
4) valmistab ette lauakatmisvahendid vastavalt etteantud juhistele;
5) linutab ja teeb nõuetekohase eelkatte vastavalt etteantud juhistele;
6) korrastab söögisaali, kasutades puhastusvahendeid vastavalt etteantud juhistele.
Hindamismeetod(id):
Kirjalik aruanne või intervjuu/suuline küsitlus või proovitöö või jälgimine praktilise töö käigus või jälgimine töökohas
või eneseanalüüs või kombineeritud meetod.
B.2.2 Teenindussituatsiooni alustamine EKR tase 3
Tegevusnäitajad:
1) alustab ja lõpetab kliendikontakti positiivselt, on teenindusvalmis ja suhtleb kliendiga;
2) suunab kliendid söögisaali ja juhatab lauda.
 
Hindamismeetod(id):
Suuline küsitlus või proovitöö või jälgimine praktilise töö käigus või jälgimine töökohas või eneseanalüüs või
tööalase tegevuse hinnang või kombineeritud meetod.
B.2.3 Tellimuste vastuvõtmine ja edastamine EKR tase 3
Tegevusnäitajad:
1) ulatab toidu- ja joogikaardid kliendile;
2) kohandab eelkatet vastavalt juhistele.
Hindamismeetod(id)
Suuline küsitlus või proovitöö või jälgimine praktilise töö käigus või jälgimine töökohas või eneseanalüüs või
tööalase tegevuse hinnang või kombineeritud meetod.
B.2.4 Toitude ja jookide serveerimine EKR tase 3
Tegevusnäitajad:
1) serveerib juhendamisel karastus- kohvi- ja teejooke, kasutades õigeid töövõtteid;
2) serveerib juhendamisel portsjonroogi;
3) abistab kelnerit serveerimisel;
4) koristab ja korrastab juhendamisel laua, kasutades õigeid töövõtteid;
5) serveerib juhendamisel toite ja jooke väljastusliinis;
6) abistab kelnerit väljastusliinis.
 
Hindamismeetod(id):
Suuline küsitlus või proovitöö või jälgimine praktilise töö käigus või jälgimine töökohas või eneseanalüüs või
tööalase tegevuse hinnang või kombineeritud meetod.
B.2.5 Teenindussituatsiooni lõpetamine EKR tase 3
 
Tegevusnäitajad:
1) küsib juhendamisel kliendilt tagasisidet;
2) edastab kliendilt saadud tagasiside oma otsesele juhile;
3) saadab kliendi ära positiivset kliendikontakti hoides, vajadusel abistab klienti.
 
Hindamismeetod(id):
suuline küsitlus või proovitöö või jälgimine praktilise töö käigus või jälgimine töökohas või eneseanalüüs või
tööalase tegevuse hinnang või kombineeritud meetod.
 
B.2.6 Catering- ja peoteenindus EKR tase 3
1) teeb juhendamisel abitöid teenindusruumide ja vahendite ettevalmistamisel;
2) peab meeles vajaliku info ürituse sisu, toitude ja jookide kohta oma tööülesannete piires;
3) abistab kelnerit klientide vastuvõtmisel ja on teenindusvalmis;
4) abistab kelnerit toitude ja jookide serveerimisel ning laudade korrastamisel;
5) abistab kelnerit klientide ärasaatmisel;
6) abistab kelnerit üritusel kasutatavate vahendite kokkupanemisel ja teenidusruumide korrastamisel.
 
Hindamismeetod(id):
Kirjalik aruanne või intervjuu/suuline küsitlus või proovitöö või jälgimine praktilise töö käigus või jälgimine töökohas
või eneseanalüüs või tööalase tegevuse hinnang või portfoolio või kombineeritud meetod.
 
B.2.7 Koristus- ja puhastustööd EKR tase 3
Tegevusnäitajad:
1) vajadusel peseb nõusid ja vajalikke tarvikuid vastavalt etteantud juhistele;
2) puhastab ning korrastab ruume vastavalt etteantud juhistele ja kasutades ettenähtud puhastus- ja
töövahendeid.
Hindamismeetod(id):
Suuline küsitlus või proovitöö või jälgimine praktilise töö käigus või jälgimine töökohas või eneseanalüüs või
tööalase tegevuse hinnang või kombineeritud meetod.
 
KUTSET LÄBIVAD KOMPETENTSID
B.2.8 Abikelner, tase 3 kutset läbiv kompetents EKR tase 3
Tegevusnäitajad:
1) on teadlik esmaabi võimalustest, oskab käituda tulekahju korral ja täidab tööohutuse ja hügieeninõudeid;
2) suhtleb klientidega sõbralikult ja lähtuvalt heast tavast;
3) väljendab ennast eesti keeles kõnes selgelt;
4) kohandub meeskonnaga.
Teadmised:
1) klienditeeninduse alused;
2) teeninduses vajalik inventar, töövahendid ja seadmed;
3) lauakatmise alused;
4) jookide ja roogade serveerimise alused;
5) toiduohutuse nõuded;
6) puhastusvahendid ja –keemia.
Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise
käigus.