Tellimisleping

Käesoleva tellimislepingu objekt on EHRA OÜ edaspidises EHRA poolt osutatav elektroonilise tööotsijate andmebaasi kasutamise teenus, mille kasutajaks on käesoleva teenusega liitunud tööandja (edaspidises "klient").

1. KLIENDI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED.
Kliendil on õigus vastuvalt kliendi poolt valitud paketile kindla aja jooksul kasutada kõiki alltoodud teenustest.
Kliendi õigus on:
1.1 tutvuda kõikide EHRA andmebaasis asuvate CV-dega vastavalt kliendi valitud paketile ja sõltuvalt sisestatud CV - de konfidentsiaalsusastmest, mis on määratud CV sisestaja poolt;
1.2 sooritada EHRA andmebaasis asuvate CV-de otsinguid vastavalt kliendi poolt valitud paketile ja kooskõlas võimalike otsinguparameetrite ja võimalustega;
1.3 sisestada reaalajas EHRA elektroonilisele kuulutusetahvlile kliendi poolt koostatud headele tavadele vastavaid korrektseid tööpakkumisi. Samuti on kliendil õigus sisestatud pakkumisi muuta, aktiveerida ja kustutada
1.4 aktiveerida ja deaktiveerida kliendi poolt sobivate töökuulutuste leidmiseks konfigureeritud elektroonilisi otsiagente vastavalt kliendi valitud paketile ja vastu võtta nimetatud otsiagentide poolt saadetud e-maile;
1.5 kontakteeruda potentsiaalsete tööotsijatega vastavalt tööotsijate poolt määratud konfidentsiaalsuse nõuetele otse või EHRA vahendusel;
1.6 saada vajaduse korral tehnilist abi ja nõuandeid eelpoolloetletud õiguste tulemuslikuks ja õigustele vastavaks kasutamiseks;

Kliendi kohustus on:
1.9 esitada korrektsed ja õiged andmed kliendi poolt esindatud firma ja kontaktisiku kohta;
1.10 tasuda kõik arved vastavalt kliendi poolt valitud teenusepaketile seitsme (7) kalendripäeva jooksul alates arve väljastamisest. Tasuda võlgnetavast summast üks (1) % viivist iga tasumisega viivitatud päeva eest.
1.11 mitte üle anda käesoleva lepinguga fikseeritud õigusi ja kohustusi ning kliendi õiguste teostamiseks EHRA antud paroole kolmandatele isikutele;
1.12 mitte sisestada valeandmeid sisaldavaid, fiktiivseid või klienti eksitavaid tööpakkumisi.

2. EHRA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED.
EHRA õigus on:
2.1 katkestada ühepoolselt Kliendi poolt allkirjastatud tellimisleping ja/või ligipääs EHRA parooliga kaitstud teenustele juhul, kui Klient ei täida käesoleva lepinguga endale võetud kohustusi või täidab neid mittekohaselt;
2.2 Kliendi poolt täidetud tööpakkumiskuulutust leheküljele mitte lisada juhul, kui see on puudulikult täidetud või sisaldab materjali, mis on vastuolus heade tavade ja kommetega.
2.3 EHRA-l on õigus maksmata arvete ja viiviste sissenõudmiseks anda nõuded inkassoga tegelevatele ettevõtetele või isikutele, kusjuures võlgade väljanõudmisega seotud kulud tasub Klient

EHRA kohustus on:
2.5 võimaldada Kliendil kasutada kõiki elektroonilisi teenuseid, mis vastavad Kliendi poolt valitud teenusepaketile ja mille eest Klient tasunud on;
2.6 vahendada Kliendile huvipakkuvatele andmebaasist leitud tööotsijatele Kliendi tööpakkumisi juhul, kui tööotsijate poolt määratud konfidentsiaalsuse nõuded ei võimalda nendega otse kontakteeruda;
2.8 postitada teenuse eest arve kahe (2) kalendripäeva jooksul tellimuse saamisest Kliendi poolt määratud postiaadressile.

3. LEPINGU LÕPETAMINE
3.1 Leping lõpeb üks päev peale kliendi poolt liitumisankeedis näidatud paketi tähtaja möödumist. Tähtaja kulg algab liitumisele järgnevast päevast.
3.2 Vaidluste korral lepingu täitmise või mittekohase täitmise üle, on pooltel kohustus enne täiendavate õiguskaitsevahendite kasutamist üritada kohtuvälist lahendit saavutada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel pöördutakse Tallinna Linnakohtusse.

4. ERISÄTTED
4.1 Klient loetakse käesoleva lepingu tingimustega nõustunuks peale vastavasse lahtrisse märke tegemist ettevõtte registreerimisel EHRA teenuse kasutajaks.

Aken kinni!