Logi sisse
PAKUN TÖÖD

EHRA töövahendusportaali kasutustingimused tööandjale

1. Üldist
1.1. Allolevad kasutustingimused (edaspidi Kasutustingimused) reguleerivad internetiaadressil www.ehra.ee ning selle alamlehtedel asuva tööpakkujate (edaspidi Tööandja) ja tööotsijate (edaspidi Kasutaja) andmebaasi (edaspidi Andmebaas) kasutamise tingimusi.
1.2. Andmebaasi omanikuks ja haldajaks on EHRA OÜ (edaspidi EHRA), aadress Tallinn, Virmalise tn 5-5, 10129, äriregistri kood 10777818, e-post: info@ehra.ee, telefon (+372) 5019179
1.3. Tööandja loetakse Kasutustingimustega nõustunuks peale vastavasse lahtrisse märke tegemist Tööandja registreerimisel Andmebaasi kasutajaks.
1.4. Konto loomisega kinnitab Tööandja esindaja, et ta omab õigust Tööandjat esindada ja et kõik tema esitatud andmed on õiged. Tööandja esindaja esindusõiguse olemasolu konto registreerimisel ja Andmebaasi kasutamisel eeldatakse ja EHRA ei ole kohustatud seda kontrollima.
1.5. Tööandja vastutab kõikide isikute tegevuse eest, kes temale antud kasutajanime ja paroole kasutades Andmebaasi kasutavad, sh kõigi tehtud toimingute tagajärgede ja tekitatud kahju eest.
1.6. Tööandjal on õigus kasutada Andmebaasi üksnes kooskõlas Kasutustingimustega.

2. Tööandja õigused ja kohustused Andmebaasi kasutamisel
2.1. Tööandjal on õigus sisestada Andmebaasi tööpakkumisi, mille EHRA avalikuks teeb. Tööpakkumised ei tohi sisaldada valeandmeid, ei tohi olla fiktiivsed ega Kasutajat eksitavad.
2.2. Tööandjal on õigus kasutada omal valikul kõiki EHRA poolt pakutavaid alljärgnevaid teenuseid (edaspidi Teenused). Tööandjal on õigus:
2.2.1. tutvuda kõikide Andmebaasis asuvate Kasutajate CV-dega vastavalt Tööandja valitud paketile ja sõltuvalt sisestatud CV-de konfidentsiaalsusastmest, mis on määratud Kasutaja poolt;
2.2.2. sooritada Andmebaasis asuvate CV-de otsinguid vastavalt Tööandja poolt valitud paketile ja kooskõlas võimalike otsinguparameetrite ja võimalustega;
2.2.3. sisestada reaalajas Andmebaasi Tööandja poolt koostatud headele tavadele vastavaid korrektseid tööpakkumisi. Tööandjal on igal ajal õigus sisestatud tööpakkumisi muuta, aktiveerida ja kustutada;
2.2.4. aktiveerida ja deaktiveerida Tööandja poolt sobivate töökuulutuste leidmiseks konfigureeritud elektroonilisi otsiagente vastavalt Tööandja valitud paketile ja vastu võtta nimetatud otsiagentide poolt saadetud e-maile;
2.2.5. kontakteeruda tööotsijatest Kasutajatega vastavalt Kasutajate poolt määratud konfidentsiaalsusastmele otse või EHRA vahendusel;
2.2.6. saada EHRA-lt vajaduse korral tehnilist abi ja nõuandeid ülaltoodud õiguste tulemuslikuks ja õigustele vastavaks kasutamiseks.
2.3. Tööandja kohustub Teenuste kasutamisel järgima kõiki õigusaktides sätestatud kohustusi, sh hoiduma tegevustest, mis võivad kaasa tuua Kasutajate diskrimineerimise või muul viisil kahjustada Kasutajate õigusi.
2.4. Kõik õigused Andmebaasile kuuluvad EHRA-le. Tööandjal ei ole õigust teha Andmebaasist või selle osadest väljavõtteid või koopiaid ega Andmebaasi muul viisil kasutada, Andmebaasi kahjustada või selle tööd häirida.
2.5. Andmebaas on üksnes platvorm, mille kaudu Kasutajad saavad avaldada oma CV või tööotsimise kuulutuse ja Tööandjad tööpakkumise. EHRA ei osale Tööandja ja Kasutaja vahelistes läbirääkimistes ega vastuta Andmebaasi kasutades sõlmitud lepingu täitmise eest. Andmebaasi kasutamine ei taga Tööandjale sobiva töötaja leidmist.
2.6. Tööandja kohustub tasuma kõik arved vastavalt valitud Teenustele 7 (seitsme) kalendripäeva jooksul alates arve väljastamisest. Tasumisega viivitamise korral kohustub Tööandja tasuma viivist 1 (üks) % iga tasumisega viivitatud päeva eest.
2.7. Tööandjal ei ole õigust Kasutustingimustes toodud õigusi ja kohustusi ega talle väljastatud Andmebaasi sisenemiseks mõeldud paroole kolmandatele isikutele üle anda.
 
3. Tööandja kohustused Kasutajate isikuandmete töötlemisel
3.1. Andmebaasi ja Teenuste kasutamisel avaldab EHRA Tööandjale Kasutajate isikuandmeid (edaspidi Isikuandmed). Tööandja on Isikuandmete volitatud töötlejana kohustatud töötlema Isikuandmeid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/679 (GDPR) ja riigisiseste andmekaitsealaste õigusaktidega.
3.2. Tööandja kohustub Isikuandmete töötlemisel järgima järgmisi põhimõtteid:
– seaduslikkuse, õigluse ja läbipaistvuse põhimõte,
– eesmärgi piirangu põhimõte,
– võimalikult väheste andmete kogumise põhimõte,
– õigsuse põhimõte,
– säilitamise piirangu põhimõte,
– usaldusväärsuse ja konfidentsiaalsuse põhimõte.
3.3. Tööandja on kohustatud rakendama Isikuandmetele vastava turvalisuse taseme tagamiseks asjakohaseid tehnilisi ja korralduslike meetmeid.
3.4. Tööandja hoiab Andmebaasist saadud info, sh Isikuandmed konfidentsiaalsena ning võib neid kasutada ainult Kasutajaga ühenduse võtmiseks ning võimalikesse lepingueelsetesse läbirääkimistesse astumisse otsustamise ja võimaliku tööle värbamise eesmärgil. Tööandja tagab, et nimetatud konfidentsiaalsuskohustus kehtib kõigi Tööandja töötajate suhtes, kes on volitatud Kasutajate Isikuandmeid töötlema.
3.5. Tööandja kohustub täitma kõiki EHRA poolt antud korraldusi Isikuandmete töötlemisel, välja arvatud juhul, kui need on vastuolus õigusaktidega.
3.6. Tööandja on vajadusel kohustatud tegema EHRA-ga igakülgset koostööd võimalike isikuandmekaitsealaste rikkumiste likvideerimiseks ja rikkumisest tulenevate kohustuste täitmiseks vastavalt kohalduvatele õigusaktidele, mh kohustub Tööandja vajadusel teavitama järelevalveasutust ja Kasutajaid Isikuandmetega seotud rikkumistest.
3.7. Pärast Teenuse kehtiva tellimusperioodi lõppu ei ole Tööandjal lubatud Kasutajate Isikuandmete edasine kasutamine. Tööandja tagab, et salvestatud Isikuandmed ja nende mistahes vormis koopiad kustutatakse Tööandja süsteemidest.
3.8. Tööandja hüvitab EHRA-le Andmebaasis sisalduvate Isikuandmete töötlemise nõuete rikkumisega tekitatud kahju täies ulatuses, sealhulgas, kuid mitte ainult kõik summad, mida EHRA on pidanud maksma andmesubjektidele, kolmandatele isikutele või järelevalveasutustele kahju hüvitiste ja trahvidena seoses sellega, et Tööandja ei järginud Kasutustingimustes ja seaduses sätestatud Isikuandmete töötlemise nõudeid.
 
4. EHRA õigused ja kohustused
4.1. EHRA kohustub võimaldama Tööandjal kasutada kõiki Teenuseid, mis vastavad Tööandja poolt valitud paketile ja mille eest Tööandja tasunud on.
4.2. EHRA kohustub vahendama Tööandjale huvipakkuvatele Kasutajatele Tööandja tööpakkumisi juhul, kui Kasutajate poolt määratud konfidentsiaalsustase ei võimalda nendega otse ühendust võtta.
4.3. ERHA väljastab Tööandjale arve Teenuse eest 2 (kahe) kalendripäeva jooksul tellimuse saamisest Tööandja poolt määratud e-postiaadressile.
4.4. EHRA-l on õigus katkestada ühepoolselt Tööandja ligipääs Andmebaasile ja Teenustele juhul, kui Tööandja ei täida Kasutustingimustes toodud kohustusi või täidab neid mittekohaselt.
4.5. EHRA-l on õigus Tööandja poolt täidetud tööpakkumiskuulutust Andmebaasi mitte lisada või selle sealt eemaldada juhul, kui kuulutus on puudulikult täidetud või sisaldab materjali, mis on vastuolus heade tavade ja kommetega.
4.6. EHRA-l on õigus maksmata arvete ja viiviste sissenõudmiseks edastada Tööandja andmed inkassoga tegelevatele ettevõtetele või isikutele, kusjuures võlgade väljanõudmisega seotud kulud tasub Tööandja.
4.7. EHRA annab endast parima, et Andmebaas oleks pidevalt kättesaadav ja kasutatav. EHRA ei vastuta mistahes ootamatute katkestuste eest Andmebaasi töös ega katkestuse tõttu tekkinud kahju eest.
4.8. EHRA-l on õigus Kasutustingimusi ühepoolselt muuta, tehes muudetud Kasutustingimused Tööandjale Andmebaasi vahendusel kättesaadavaks vähemalt 10 (kümme) päeva enne muudatuste jõustumist. Muudatustega mittenõustumise korral on Tööandjal õigus Teenuse kasutamine lõpetada, saates EHRA-le sellekohase teate.
 
5. Autoriõigused ja küpsiste (cookies) kasutamine
5.1. Kogu Andmebaasis sisalduv informatsioon, sealhulgas Andmebaasi kujundus ja tarkvara on kaitstud autoriõigustega vastavalt autoriõiguse seadusele.
5.2. Kõik autoriõigused Andmebaasis avaldatud materjalidele kuuluvad EHRA-le või on EHRA-le antud ulatuses, mis lubab nende kasutamist. Tööandja loovutab EHRA-le tasuta kõik varalised õigused mistahes andmetele, mille ta Andmebaasi sisestab. Tööandja kinnitab, et tema poolt andmete Andmebaasi sisestamisega ei rikuta kolmandate isikute autoriõigusi.
5.3. Tööandjal ei ole ilma EHRA eelneva kirjaliku nõusolekuta õigust Andmebaasi ega selles sisalduvaid andmeid mistahes viisil reprodutseerida, levitada, edastada, tõlkida, lülitada teistesse andmebaasidesse, teha väljavõtteid jms viisil kasutada.
5.4. EHRA kasutab Andmebaasis küpsiseid (cookies) eesmärgiga pakkuda paremat kasutajakogemust. Küpsised võimaldavad Andmebaasi veebiserveritel kasutajaid ära tunda ja kohandada Andmebaasi sisu automaatselt nii, et see sobiks kasutaja vajadustega, kui kasutaja Andmebaasi külastab.
5.5. Tööandja loetakse küpsiste kasutamisega nõustunuks, kui Tööandja veebilehitseja seadistustes on küpsised lubatud. Tööandja saab alati ise otsustada, kas küpsised oma veebilehitsejas lubada või mitte.
 
6. Muud tingimused
6.1. Kõikide teadete ja informatsiooni edastamine EHRA-lt Tööandjale toimub elektroonilises vormis Tööandjaks registreerumisel sisestatud kontaktandmete kaudu. Kõikide teadete ja informatsiooni edastamine Tööandjalt EHRA-le toimub Andmebaasis või Kasutustingimustes esitatud e-posti aadressi kaudu.
6.2. Tööandja kohustub EHRA-le hüvitama mistahes kahju ja kulud, mis kaasnevad sellega, et Tööandja kasutab Andmebaasi vastuolus Kasutustingimuste või õigusaktidega.
6.3. Kasutustingimuste kehtivus algab Kasutustingimustega nõustumisest Tööandja poolt ning lõpeb Tööandja poolt liitumisankeedis määratud paketi tähtaja möödumisel. Kasutajate Isikuandmete konfidentsiaalsena hoidmise kohustus kehtib tähtajatult.
6.4. Andmebaasi kasutamisest tulenevale õigussuhtele Tööandja ja EHRA vahel kohaldatakse
Eesti Vabariigis kehtivat õigust.
6.5. Andmebaasi kasutamisest tekkinud vaidlusi püüavad Tööandja ja EHRA lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Harju Maakohus.