Logi sisse
PAKUN TÖÖD

EHRA töövahendusportaali kasutustingimused tööotsijale

1. Üldist
1.1. Allolevad kasutustingimused (edaspidi Kasutustingimused) reguleerivad internetiaadressil www.ehra.ee ning selle alamlehtedel asuva tööpakkujate (edaspidi Tööandja) ja tööotsijate (edaspidi Kasutaja) andmebaasi (edaspidi Andmebaas) kasutamise tingimusi. Kasutaja nõustub Andmebaasi kasutades Kasutustingimustega.
1.2. Andmebaasi omanikuks ja haldajaks on EHRA OÜ (edaspidi EHRA), äriregistri kood 10777818, e-post: info@ehra.ee., telefon (+372) 5019179
1.3. Andmebaasi Kasutajaks saavad olla kõik täisealised füüsilised isikud.
1.4. Kasutaja kinnitab Andmebaasi kasutades, et kõik tema esitatud andmed on õiged ja ta on teovõimeline füüsiline isik. Kasutaja kinnituste õigsust eeldatakse ja EHRA ei ole kohustatud seda kontrollima.
1.5. Kasutajal on õigus kasutada Andmebaasi üksnes kooskõlas Kasutustingimustega.

2. Andmebaas ja selle kasutamine
2.1. EHRA kuvab Andmebaasis Tööandjate tööpakkumisi ja Kasutajate CV-sid.
2.2. Kasutajal on võimalik sisestada Andmebaasi oma CV või mitu CV-d (nt eesti- ja inglise keeles), mille EHRA Tööandjatele avalikuks teeb.
2.3. Kasutajal on õigus täiendada ja muuta tema poolt Andmebaasi sisestatud CV-d ning otsustada andmete kättesaadavuse üle (õigus muuta andmete konfidentsiaalsusastet ja muuta neid aktiivseks, passiivseks või blokeerida). Aktiivsed CV-d on Tööandjatele nähtavad.
2.4. Lisaks on Kasutajal õigus kasutada tööteavitussüsteemi (EHRA saadab Kasutajale Kasutaja soovide ja profiiliga sobivaid tööpakkumisi), tööjärjehoidjat (võimaldab Kasutajal huvitavaid pakkumisi arhiveerida) ja muid töökohtadele kandideerimiseks mõeldud lahendusi.
2.5. Kasutaja kohustub sisestama Andmebaasi ainult õiged ja täpsed andmed. Kasutaja vastutab tema poolt esitatud andmete ebaõigsuse, ebatäpsuse või mittetäielikkuse tagajärjel EHRA-le ja kolmandatele isikutele tekitatud kahju eest.
2.6. Kõik õigused Andmebaasile kuuluvad EHRA-le. Kasutaja võib Andmebaasis sisalduvat infot kasutada Tööandjatega ühenduse võtmiseks tööle kandideerimise eesmärgil. Kasutajal ei ole õigust teha Andmebaasist või selle osadest muid väljavõtteid või koopiaid ega Andmebaasi muul viisil kasutada, Andmebaasi kahjustada või selle tööd häirida.
2.7. Andmebaasi kasutamine on Kasutajale tasuta, välja arvatud juhul, kui mõne teenuse kasutamise juures on tasu eraldi välja toodud.
2.8. Andmebaas on üksnes platvorm, mille kaudu Kasutajad saavad avaldada oma CV või tööotsimise kuulutuse ja Tööandjad tööpakkumise. EHRA ei osale Tööandja ja Kasutaja vahelistes läbirääkimistes ega vastuta Andmebaasi kasutades sõlmitud lepingu täitmise eest. Andmebaasi kasutamine ei taga Kasutajale sobiva töökoha leidmist.
2.9. EHRA-l on õigus igal ajal, etteteatamata ja mistahes viisil piirata juurdepääsu Kasutaja andmetele või dokumentidele, piirata teenuste kasutamist ning eemaldada Andmebaasist ilma etteteatamata mistahes andmed või dokumendid, mis rikuvad EHRA hinnangul EHRA või kolmandate isikute õigusi või huve või on vastuolus avaliku korra või kõlblusnormidega.
2.10. EHRA annab endast parima, et Andmebaas oleks pidevalt kättesaadav ja kasutatav. EHRA ei vastuta mistahes ootamatute katkestuste eest Andmebaasi töös ega katkestuse tõttu tekkinud kahju eest.

3. Kasutaja isikuandmete töötlemise põhimõtted
3.1. EHRA töötleb järgnevaid Kasutaja isikuandmeid: ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress, aadress, Kasutaja foto, muud CV-s sisalduvad karjääri puudutavad andmed ja sotsiaalmeedia kasutajakontol sisalduvad isikuandmed (edaspidi Isikuandmed).
3.2. Kasutaja Isikuandmete vastutav töötleja on EHRA OÜ, aadress Tallinn, Virmalise tn 5-5, 10129, äriregistri kood 10777818.
3.3. EHRA töötleb Kasutaja Isikuandmeid Kasutajale teenuse osutamise eesmärgil – vahendab Kasutaja CV-d Andmebaasi kaudu Tööandjatele ning võimaldab Kasutajal kandideerida töökohtadele.
3.4. Lisaks töötleb EHRA Kasutaja Isikuandmeid kommertsteadaannete, reklaammaterjalide ja EHRA tegevuse kohta info edastamiseks kui Kasutaja on selleks soovi avaldanud.
3.5. EHRA töötleb Isikuandmeid kooskõlas Euroopas tunnustatud andmekaitse põhimõtetega (seaduslikkus, õiglus, läbipaistvus, eesmärgipärasus ja minimaalsus) ning lähtub Isikuandmete töötlemisel alati Kasutaja huvidest, õigustest ja vabadustest.
3.6. Kui Kasutaja sisestab Andmebaasi oma CV, teeb EHRA selles sisalduvad Isikuandmed Tööandjatele kättesaadavaks vastavalt Kasutaja määratud konfidentsiaalsusastmele.
3.7. Kui Kasutaja esitab oma CV kandideerimaks konkreetsele tööpakkumisele, siis edastab EHRA kõik tema poolt CV-sse sisestatud Isikuandmed vastavale Tööandjale.
3.8. EHRA kogub ja salvestab Kasutaja Isikuandmeid elektroonilisel kujul tehes neist vajadusel väljavõtteid ka muus vormis.
3.9. EHRA säilitab Kasutaja Isikuandmeid seni kuni Kasutaja on oma kasutajakonto kustutanud, taotlenud EHRA-lt oma Isikuandmete kustutamist või kuni EHRA-le saab teatvaks asjaolu, et Kasutaja ei ole enam elus. Loetletud juhtudel kustutab EHRA Kasutaja Isikuandmed ühe kuu jooksul vastava aluse esinemisest.
3.10. Kasutajal on õigus teada, millised andmed EHRA andmebaasis tema kohta sisalduvad, esitades vastava järelepärimise Andmebaasis toodud EHRA e-posti aadressile.
3.11. Kasutajal on igal ajal õigus enda Isikuandmeid muuta, parandada, nõuda nende kustutamist ja edasise töötlemise lõpetamist. Selleks esitab Kasutaja vastavasisulise avalduse Andmebaasis toodud EHRA e-posti aadressile.

4. Autoriõigused ja küpsiste (cookies) kasutamine
4.1. Kogu Andmebaasis sisalduv informatsioon, sealhulgas Andmebaasi kujundus ja tarkvara on kaitstud autoriõigustega vastavalt autoriõiguse seadusele.
4.2. Kõik autoriõigused Andmebaasis avaldatud materjalidele kuuluvad EHRA-le või on EHRA-le antud ulatuses, mis lubab nende kasutamist. Kasutaja loovutab EHRA-le tasuta kõik varalised õigused mistahes andmetele, mille ta Andmebaasi sisestab. Kasutaja kinnitab, et tema poolt andmete Andmebaasi sisestamisega ei rikuta kolmandate isikute autoriõigusi.
4.3. Kasutajal ei ole ilma EHRA eelneva kirjaliku nõusolekuta õigust Andmebaasi ega selles sisalduvaid andmeid mistahes viisil reprodutseerida, levitada, edastada, tõlkida, lülitada teistesse andmebaasidesse, teha väljavõtteid jms viisil kasutada.
4.4. EHRA kasutab Andmebaasis küpsiseid (cookies) eesmärgiga pakkuda Kasutajale paremat kasutajakogemust. Küpsised võimaldavad Andmebaasi veebiserveritel Kasutajat ära tunda ja kohandada Andmebaasi sisu automaatselt nii, et see sobiks Kasutaja vajadustega, kui Kasutaja Andmebaasi külastab.
4.5. Kasutaja loetakse küpsiste kasutamisega nõustunuks, kui Kasutaja veebilehitseja seadistustes on küpsised lubatud. Kasutaja saab alati ise otsustada, kas küpsised oma veebilehitsejas lubada või mitte.

5. Muud tingimused
5.1. Kõikide teadete ja informatsiooni edastamine EHRA-lt Kasutajale toimub elektroonilises vormis Kasutajaks registreerumisel sisestatud kontaktandmete kaudu. Kõikide teadete ja informatsiooni edastamine Kasutajalt EHRA-le toimub Andmebaasis või Kasutustingimustes esitatud e-posti aadressi kaudu.
5.2. Kasutustingimused jõustuvad alates Kasutustingimustega nõustumisest Kasutaja poolt ja kehtivad Kasutaja ja EHRA vahel Kasutustingimustes reguleeritud õigussuhte kehtivuse ajal.
5.3. Andmebaasi kasutamisest tulenevale õigussuhtele Kasutaja ja EHRA vahel kohaldatakse
Eesti Vabariigis kehtivat õigust.
5.4. Andmebaasi kasutamisest tekkinud vaidlusi püüavad Kasutaja ja EHRA lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Harju Maakohus.